ÚPLNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ SÚŤAŽE „PENOŽRÚTI 2“

Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok marketingovej súťaže nazvanej Penožrúti 2 (ďalej len "súťaž"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel či podmienok súťaže v uvedených materiáloch s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá. Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov.

1. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Usporiadateľ súťaže je spoločnosť Kofola a.s., so sídlom súp. č. 1, Rajecká Lesná 013 15, Slovenská republika, IČO: 36 319 198, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10342/L zastúpená: Jannis Samaras, predseda predstavenstva; Ing. Daniel Buryš, MBA, podpredseda predstavenstva (ďalej ako „usporiadateľ“).

Organizátorom súťaže je WMC Praha, a.s., so sídlom Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 26509954, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7532, zastúpená: Tomáš Vondráček, predseda predstavenstva (ďalej len "organizátor")

2. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha v termíne od 1. 6. 2019 00:00:00 hod do 31. 8. 2019 23:59:59 hod (ďalej len "doba konania súťaže") na území Slovenskej republiky, prostredníctvom webovej stránky https://penozruti.sk/sutaz (ďalej len "miesto konania súťaže"), a Českej republiky. Tieto pravidlá upravujú iba podmienky súťaže konané na území Slovenskej republiky. Vyhodnotenie súťaže a rozdelenie výhier, je separátne pre Českú a Slovenskú republiku

Súťaž je na účely vyhodnotenia časti súťaže o mesačné výhry rozdelená na jednotlivé súťažné mesiace, a to nasledovne:

 • 1. Súťažný mesiac prebieha od 1. 6. 2019 00:00:00 hod do 30. 6. 2019 23:59:59 hod
 • 2. Súťažný mesiac prebieha od 1. 7. 2019 00:00:00 hod do 31. 7. 2019 23:59:59 hod
 • 3. Súťažný mesiac prebieha od 1. 8. 2019 00:00:00 hod do 31. 8. 2019 23:59:59 hod

(ďalej len jednotlivo „súťažný mesiac“)

Na účely vyhodnotenia časti súťaže o hlavnú výhru sa za dobu, za ktorú sa táto časť vyhodnocuje, považuje celá doba konania súťaže, teda doba od 1. 6. 2019 00:00:00 hod do 31. 8. 2019 23:59:59 hod.

3. SÚŤAŽNÝ VÝROBOK A UNIKÁTNY KÓD

Súťaž sa vzťahuje na výrobky usporiadateľa súťaže, a to Kofola 20l KEG a Kofola 50l KEG predávaný v čase a na mieste konania súťaže (ďalej tiež ako "súťažný výrobok"). Na spodnej strane viečka každého súťažného výrobku je umiestnený šesťmiestny unikátny súťažný kód (ďalej len "unikátny kód"). Unikátny kód možno tiež získať od obchodných zástupcov usporiadateľa v prípade, že účastník súťaže vystaví vo svojej prevádzke poskytnuté POS materiály. Posúdenie, či účastník dostane stierací žreb obsahujúci unikátny kód, je v kompetencii obchodných zástupcov usporiadateľa. Účastník súťaže je povinný viečka od súťažného výrobku, prípadne stierací žreb, uschovať pre ďalšie preukázanie výhry a vzniku jej nároku.

4. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Súťaže sa môžu zúčastniť iba:

obchodná spoločnosť alebo podnikateľ (fyzická osoba) so sídlom na území Slovenskej republiky, prevádzkujúca na území Slovenskej republiky "gastronomickú prevádzku" (najmä reštaurácie, kaviarne, bary, pivárne, kluby atď. - ďalej tiež ako "prevádzkareň" alebo "spoločnosť")

(ďalej tiež ako „súťažiaci“ alebo „účastník“)

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci (a osoby v obdobnom pomere) organizátora, usporiadateľa a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a iných subjektov, a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom (resp. osobou v obdobnom pomere) uvedených spoločností či iným hore uvedeným subjektom, alebo osoba jemu blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže na ďalšie propagačné alebo charitatívne účely

5. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Prevádzkareň/spoločnosť sa do súťaže zapojí tak, že osoba oprávnená konať za prevádzkareň (ďalej len "oprávnená osoba") v čase konania súťaže:

 • 1. navštívi webovú stránku https://penozruti.sk/sutaz (ďalej len “súťažný web”);
 • 2. vyplní do tam umiestneného registračného súťažného formuláru:
  • svoje meno, priezvisko,
  • svoju platnú a užívanú e-mailovú adresu,
  • telefónne číslo,
  • IČO prevádzkovateľa/spoločnosti,
  • heslo,
  • heslo druhýkrát
  • pozíciu v rámci spoločnosti (prevádzkovateľa),,
  • potvrdí nasledujúce checkboxy - (i) súhlasím s pravidlami súťaže (i) súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu stanovenom týmito pravidlami a (i) som uzrozumený/a s tým, že iba osoba oprávnená konať za prevádzkareň/spoločnosť uvedenú v obchodnom alebo živnostenskom registri alebo osoba splnomocnená osobou oprávnenou na základe splnomocnenia, môže prevádzkareň registrovať do súťaže; a
 • 3. riadne a úplne vyplnený registračný formulár odošle pomocou funkčnosti formulára do súťaže.

Riadnym doručením registračného formulára v čase trvania súťaže bude účastníkovi vytvorený na súťažnom webe jeho individuálny užívateľský účet (ďalej len "užívateľský účet"), pomocou ktorého sa môže do súťaže zapájať a prostredníctvom ktorého môže do súťaže vkladať ním nazbierané unikátne kódy zo súťažných výrobkov. Každý účastník môže mať len jeden užívateľský účet.

V prípade, že oprávnenou osobou nie je osoba, ktorá je uvedená v obchodnom alebo živnostenskom registri ako štatutárny orgán spoločnosti alebo ako osoba oprávnená konať za prevádzkareň - jedná sa napríklad o zamestnancov prevádzkarne, musí byť takou osobou predložené splnomocnenie podpísané zo strany štatutárneho orgánu spoločnosti alebo osoby oprávnenej konať za prevádzkareň. Vzor splnomocnenia bude takej osobe zaslaný ako príloha potvrdzovacieho e-mailu.

6. MECHANIZMUS

Súťaž spočíva v zbieraní unikátnych kódov z viečok súťažných výrobkov ako aj zo stieracích žrebov od obchodných zástupcov usporiadateľa a ich následnom ukladaní na užívateľský účet účastníka, resp. ich prihlasovanie do súťaže na súťažnom webe.

Každý unikátny kód je možné do súťaže prihlásiť, resp. nahrať do súťaže prostredníctvom užívateľského účtu účastníka len raz, resp. bude akceptované len jeho prvé prihlásenie, s tým že na jeho opakované zadanie sa už nebude prihliadať. Prvým použitím v súťaži je unikátny kód zneplatnený.

Okamihom riadneho prihlásenia jedného unikátneho kódu do súťaže je účastník jedenkrát zaradený do súťaže, resp. jedenkrát do príslušného mesiaca podľa okamihu, v ktorom bol unikátny kód riadne prihlásený do súťaže prostredníctvom užívateľského účtu účastníka, tak aj jedenkrát do časti súťaže o hlavnú výhru. Rozhodujúci je čas doručenia prihlásenia unikátneho kódu evidovaného organizátorom.

Jeden unikátny kód účastníka tak predstavuje jednu účasť účastníka v súťaži, čím viac ich účastník do súťaže prihlási, tým sa jeho šance na výhru zvyšujú.

7. URČENIE VÝHERCOV

Výhercovia z celého počtu prihlásených účastníkov budú určení žrebovaním. O žrebovaní bude spísaný písomný protokol.

Časť súťaže o mesačné výhry:

Najneskôr do 7 dní po ukončení príslušného súťažného mesiaca, budú zo všetkých účastníkov, ktorí sa riadne zapojili do súťaže a v príslušný súťažný mesiac prihlásili do súťaže aspoň jeden unikátny kód prostredníctvom svojho užívateľského účtu, organizátorom vyžrebovaní výhercovia výhier, a to nasledovne:

 • výhercovia elektrobicykla Author Elan 2019 – v každom súťažnom mesiaci sa rozdeľujú 2 ks tejto výhry, do súťaže je tak vložených 6 ks tejto výhry
 • výhercovia horského bicykla Author Outset 26 2019 - v každom súťažnom mesiaci sa rozdeľujú 4 ks tejto výhry, do súťaže je tak vložených 12 ks tejto výhry
 • výhercovia prenosného výčapu Pygmy 20/K - v každom súťažnom mesiaci sa rozdeľuje 5 ks tejto výhry, do súťaže je tak vložených 15 ks tejto výhry
 • výhercovia záhradného grilu Gril BLACK PARTY, gril plynový- v každom súťažnom mesiaci sa rozdeľuje 6 ks tejto výhry, do súťaže je tak vložených 18 ks tejto výhry
 • výhercovia mobilného telefónu Samsung Galaxy A7 Dual SIM Zlatá - v každom súťažnom mesiaci sa rozdeľuje 10 ks tejto výhry, do súťaže je tak vložených 30 ks tejto výhry

Časť súťaže o hlavnú výhru:

Najneskôr do 7 dní po ukončení súťaže bude zo všetkých účastníkov, ktorí sa riadne zapojili do súťaže v čase jej konania, resp. prihlásili do súťaže v čase jej konania aspoň jeden unikátny kód prostredníctvom svojho užívateľského účtu, organizátorom vyžrebovaný výherca hlavnej výhry:

 • výherca skútru Yamaha D´elight – do súťaže je vložený 1 ks hlavnej výhry

Účastník sa môže do súťaže zapojiť opakovane, vždy však prihlásením nového unikátneho kódu do súťaže, a to prostredníctvom svojho užívateľského účtu.

Vyhrať v súťaži môže účastník opakovane.

Vyžrebovaný súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od vykonania žrebovania o mesačné výhry, respektíve o hlavnú výhru, a to prostredníctvom emailovej adresy, ktorú uviedol v registračnom formulári (ďalej len "výherná správa"). V rámci výhernej správy môže byť vyžrebovaný súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií, popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. V takom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote nedoručí usporiadateľovi alebo organizátorovi odpoveď na výhernej správu, dodatočné informácie, popr. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vrátane jej udelenia inému, dožrebovanému, súťažiacemu.

Ak súťažiaci nereaguje na výhernú správu do 14 dní, alebo ak sa nepodarí vyžrebovaného súťažiaceho bez zavinenia usporiadateľa či organizátora kontaktovať, popr. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa či organizátora doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom, jeho nárok na výhru zaniká. Výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vrátane jej udelenia inému, dolosovanému, súťažiacemu.

Organizátor si vyhradzuje právo požadovať od účastníka, ktorý bol vyžrebovaný ako výherca akejkoľvek výhry v zmysle týchto pravidiel, predloženie viečok súťažných výrobkov, a/alebo stieracieho žrebu s unikátnymi kódmi, s ktorými sa účastník zapojil do súťaže, najmä v prípade podozrenia na nesplnenie pravidiel súťaže. Pokiaľ účastník nedoloží na výzvu organizátora v stanovenej lehote príslušné viečka, a/alebo stierací žreb s unikátnymi kódmi, stráca nárok na výhru.

8. VÝHRY

Mesačné výhry:

 • elektrobicykel Author Elan 2019 v hodnote 1 124 EUR (s DPH) – 6 ks tejto výhry
 • horský bicykel Author Outset 26 2019 v hodnote 321 EUR (s DPH) - 12 ks tejto výhry
 • prenosný výčap Pygmy 20/K v hodnotěe 273 EUR (s DPH) - 15 ks tejto výhry
 • záhradný gril Gril BLACK PARTY, gril plynový v hodnote 147 EUR (s DPH) - 18 ks tejto výhry
 • mobilný telefón Samsung Galaxy A7 Dual SIM Zlatá v hodnote 232 EUR (s DPH) - 30 ks tejto výhry

Hlavná výhra:

 • skúter Yamaha D´elight v hodnote 2 671 EUR (s DPH) – 1 ks tejto výhry

9. ODOVZDANIE VÝHIER

Výhry budú v lehote 30 dní od overenia nároku na výhru zaslané na adresu výhercu uvedenú pri registrácii do súťaže alebo poskytnutú účastníkom v odpovedi na výhernú správu, prostredníctvom prepravnej spoločnosti, prípadne budú odovzdané osobne. Výhra v podobe elektrobicykla Author Elan 2019 a/alebo horského bicykla Author Outset 26 2019 môže byť tiež odovzdaná osobne v autorizovaných predajniach bicyklov značky Author. Voľba spôsobu odovzdania výhry prislúcha organizátorovi.

V prípade, že sa výhercu nepodarí kontaktovať a doručiť mu výhru na ním uvedenú kontaktnú adresu alebo mu výhru odovzdať osobne podľa podmienok stanovených vyššie, zaniká nárok výhercu na získanie výhry. Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier v prípade zmeny adresy, ktorú výherca neoznámi včas.

Usporiadateľ ani organizátor nie sú zodpovední za oneskorenie, poškodenie, stratu alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou, ani za nedoručenie výhry v prípade neprítomnosti výhercu na doručovacej adrese oznámenej výhercom. Pokiaľ výherca nebude zastihnutý, bude informovaný o možnosti náhradného doručenia. Pokiaľ výherca neposkytne potrebnú súčinnosť pre doručenie výhry, stráca nárok na výhru a takáto výhra bude ponúknutá vyžrebovanému náhradníkovi.

Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. Účastník nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bola vyžrebovaná a bude vydaná. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať u usporiadateľa ani organizátora, všetky reklamácie je povinný výherca uplatniť priamo u dodávateľa výhier.

Vyhodnotenie a vyhlásenie súťaže vykonáva usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä, v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami.

Účastník si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bola vyžrebovaná a bude vydaná. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení, než je pravidlami stanovené. Akékoľvek vymáhanie výhier alebo účasti v súťaži právnou či súdnou cestou je vylúčené. V prípade sporu či nejasností patrí právo rozhodovania usporiadateľovi.

10. OSOBNÉ ÚDAJE

Zapojením sa do súťaže súhlasí súťažiaci (popr. fyzická osoba v súťaži zastupujúca účastníka - právnickú osobu) s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracovaním osobných údajov nasledovne:

 • - Prevádzkovateľom osobných údajov je usporiadateľ;
 • Účelom spracovania je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
 • Právnym základom spracúvania je súhlas, pričom tento je nevyhnutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená; súhlas je možné odvolať na adrese [soutez@penozrouti.cz]
 • Doba spracovania je doba: od okamihu začatia súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované len potrebné dokumenty pre prípad kontroly orgánom dohľadu;
 • Rozsah údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa týchto pravidiel, a ďalej údaj o zapojenie sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiace komunikácie,
 • viac informácií o spracovaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia súťažiaci nájde v dokumente "Spracovanie osobných údajov a ich ochrana" dostupné na https://drive.google.com/drive/folders/1T_RUEYuSuC7fewiku3sIvITEXY_noJG2.

Účastníci výslovne súhlasia s týmito pravidlami a s tým, že usporiadateľ aj organizátor súťaže sú oprávnení použiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, bezodplatne ich meno, priezvisko, mesto bydliska, podobizeň, zvukový a obrazový záznam účastníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa a organizátora v súvislosti s touto súťažou a ním poskytovaných služieb, a to po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže.

11. ĎALŠIE USTANOVENIA

Usporiadateľ sa zaväzuje vysporiadať prípadnú zrážkovú daň z výhier, pokiaľ zo zákona jej uhradenie vyplýva.

Usporiadateľ ani organizátor nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami, ani za technické problémy, ktoré môžu byť spôsobené v priebehu súťaže (najmä za nefungovanie webových stránok).

Účastník svojou registráciou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne a bezvýhradne dodržiavať.

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré neuvedú všetky požadované údaje a osoby, ktoré neudelia súhlas s týmito pravidlami a súhlas so spracovaním osobných údajov, prípadne akýmkoľvek iným spôsobom nevyhovejú týmto pravidlám. Ďalej sú zo súťaže vylúčené osoby, ktoré sa budú snažiť narušiť alebo narušia akýmkoľvek spôsobom technický systém súťaže, a to aj bez preukázania úmyslu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo posúdiť, ktorý účastník sa dopustil snahy o zneužitie alebo narušenie technického systému súťaže. Rovnako tak sa výhra neodovzdá v prípade, ak usporiadateľ alebo organizátor zistí alebo bude mať odôvodnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov.

O nezaradení a vylúčení zo súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou, bez uvedenia dôvodu či stanovenia náhrady, usporiadateľ (popr. organizátor so súhlasom usporiadateľa).

Usporiadateľ, popr. organizátor so súhlasom usporiadateľa, si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky sporné otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia. O výhrach v súťaži s konečnou platnosťou a bez možnosti odvolania sa rozhoduje usporiadateľ. V prípade pochybností o splnení podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi znáša dôkazné povinnosti účastník.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť, a to bez akejkoľvek náhrady. Zmena pravidiel je účinná odo dňa zverejnenia zmeny na https://penozruti.sk/. Na výhry nie je právny nárok.

Výhry vyobrazené v reklamných materiáloch sú ilustratívne, nemusia čo do farebnosti a motívu zodpovedať zaslanej výhre. Výherca nemá nárok na výber veľkosti a motívu príslušnej výhry

Úplné pravidla súťaže sú zverejnené na internetových stránkach https://penozruti.sk/pravidla.

V Bratislave dňa 23.05.2019