Pravidlá súťaže Penožrúti


Usporiadateľ súťaže:

Kofola ČeskoSlovensko a.s., so sídlom Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 24261980, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel B, vložka 10735.

Organizátor súťaže: 

WMC Praha, a.s., so sídlom Hvězdova 1734/2c, Praha 4,  140 00, IČO: 26509954, zapísaný do obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7532

Názov súťaže: Penožrúti (ďalej len „súťaž“)

Miesto priebehu súťaže:

Súťaž prebieha prostredníctvom sociálnej siete Facebook (ďalej len „miesto konania súťaže“ alebo „Facebook“).

Trvanie súťaže: Súťaž trvá od 11. 6. 2018 do 6. 8. 2018 vrátane (ďalej len „obdobie konania súťaže“).

Účastníci súťaže:

Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby staršie ako 15 rokov s doručovacou adresou na území Českej alebo Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com), má po celý čas súťaže aktívny svoj facebookový účet a splní tieto pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Účastníci súťaže mladší ako 18 rokov sa môžu na tejto súťaži zúčastniť iba so súhlasom ich zákonného zástupcu. Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá použitia siete Facebook uvedené na www.facebook.com/terms.php.

Princíp súťaže:

Na zapojenie sa do súťaže je nutné využiť mobilnú aplikáciu Penožrúti, ktorá je dostupná na [www.penozruti.sk]. Podmienky použitia aplikácie Penožrúti a informácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné na [www.penozruti.sk].

Súťažiaci v rámci aplikácie „polapí“ festivalového Penožrúta, a pod súťažný post nazdieľa printscreen obrazovky s Penožrútom a unikátnym kódom. Polapením je myslené zachytenie postavy Penožrúta fotoaparátom telefónu a uloženie do galérie telefónu. 

Súťažiaci následne príspevok v období konania súťaže zverejní prostredníctvom profilu Usporiadateľa na sociálnej sieti Facebook http://www.facebook.com/kofolaceskoslovensko (ďalej len „Profil Usporiadateľa“) tak, že ju umiestni do komentára pod súťažný príspevok začínajúci textom

*** SÚŤAŽ *** na profile Usporiadateľa: (ďalej len „súťažný príspevok“).

Zverejnením súťažného príspevku do komentára na profile Usporiadateľa na Facebooku súťažiaci súhlasí s týmito pravidlami Súťaže a zároveň potvrdzuje (popr. udeľuje) Usporiadateľovi svoj súhlas s pravidlami Súťaže a využitím jeho podobizne a prejavov osobnej povahy za podmienok uvedených nižšie v týchto pravidlách.

 

Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže iba raz s jedným súťažným príspevkom.

Do vyhodnotenia súťaže nebudú zaradení súťažiaci, ktorých súťažný príspevok bol zverejnený po uplynutí obdobia konania súťaže.

Vyhodnotenie súťaže:

Výhercovia súťaže budú Usporiadateľom vyžrebovaní zo súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky súťaže.

Výhry a vyhlásenie víťazov

Usporiadateľ vkladá do súťaže vstupenky na festivaly (prehľad nižšie), výherca získava 2 vstupenky.

·         Colours of Ostrava – 30 vstupov

·         Kryštof camp Náměšť na Hané – 6 vstupov

·         Kryštof camp Hukvaldy – 6 vstupov

·         Kryštof camp Mikulov – 6 vstupov

·         Kryštof camp Svojčice u Přelouče – 6 vstupov

·         Kryštof camp Benešov – 6 vstupov

·         Kryštof camp Liberec – 6 vstupov

·         Kryštof camp Plzeň – 6 vstupov

·         Kryštof camp Loket – 6 vstupov

·         Grape – 10 vstupov

 

Jednotlivé súťažné príspevky budú zverejnené na Profile usporiadateľa v týchto termínoch: Kryštof Camp – od 11. 6. do 1. 7. 2018, Colours Of Ostrava od 25. 6. do 11. 7. 2018, Grape od 23. 7. do 5. 8. 2018. Výhercovia budú vyhlásení prostredníctvom príspevku na Profile Usporiadateľa najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia obdobia konania súťaže.

Vyžrebovaní výhercovia budú Organizátorom kontaktovaní do 3 pracovných dní odo dňa vyhlásenia výhercov správou zaslanou prostredníctvom siete Facebook so žiadosťou o oznámenie e-mailovej adresy na účely zaslania e-vstupenky. 

V prípade, že nebude možné výhercu kontaktovať do 3 pracovných dní, ako aj v prípade, že výherca neodpovie na správu Organizátora a neoznámi e-mailovú adresu na zaslanie e-vstupenky, nárok na výhru zaniká. Usporiadateľ vyžrebuje náhradného výhercu za výhercu, ktorému nárok na výhru zanikol, za podmienok a spôsobom uvedeným vyššie pre výber výhercov.

Výhra v súťaži bude výhercom zaslaná na e-mailovú adresu oznámenú Organizátorovi do 30 dní odo dňa oznámenia e-mailovej adresy.

Spoločné ustanovenia pre výhry

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek ujmu spôsobenú v súvislosti s využívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. Výhercom nevzniká právo výhry reklamovať, ak nebude pre jednotlivý prípad výslovne dohodnuté inak.

 

Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo výmeny výhier bez udania dôvodov za výhry, ktoré sú zodpovedajúce náhradou.

 

Vylúčenie zo súťaže

 

Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi a ich rodinní príslušníci v rozsahu príbuzných v pokolení priamom, manžel/manželka alebo registrovaný partner, súrodenec. Zo súťaže sú vylúčení všetci účastníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú týmto pravidlám.

 

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré neuvedú všetky požadované údaje o súťažiacom a osoby, ktoré neudelia súhlas s týmito pravidlami, prípadne akýmkoľvek iným spôsobom nevyhovejú týmto pravidlám. Ďalej sú zo súťaže vylúčené osoby, ktoré sa budú snažiť narušiť alebo narušia akýmkoľvek spôsobom technický systém súťaže, a to aj bez preukázania úmyslu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo posúdiť, ktorý súťažiaci sa dopustil snahy o zneužitie alebo narušenie technického systému súťaže. Takisto sa výhra neodovzdá v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať odôvodnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kontroly doručených súťažných príspevkov. Usporiadateľ je oprávnený bez ďalšieho a bez akejkoľvek náhrady vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorého súťažný príspevok je podľa rozhodnutia Usporiadateľa z akéhokoľvek dôvodu nevhodný, najmä z dôvodu neetickosti, vulgárnosti či protizákonnosti, bez toho, aby toto svoje rozhodnutie bol povinný ďalej zdôvodňovať. Rozhodnutie Usporiadateľa je konečné.

 

Osobnostné práva a Autorské práva

Účastník súťaže výslovne súhlasí s tým, že Usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 84 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, bezplatne podobizeň, meno a priezvisko účastníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a ním poskytovaných služieb, a to počas 5 rokov od ukončenia súťaže.

 

Účastník výslovne udeľuje Usporiadateľovi bezplatnú výhradnú licenciu na všetky spôsoby použitia jeho súťažného príspevku, najmä na použitie v reklamných a propagačných materiáloch Usporiadateľa pre územie celého Sveta, a to na obdobie 5 rokov (ďalej len „licencia“). Súťažiaci ďalej súhlasí s tým, že Usporiadateľ môže oprávnenie tvoriace súčasť licencie celkom alebo sčasti poskytnúť tretej osobe. Usporiadateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť. Súťažiaci ďalej výslovne udeľuje zvolenie s tým, že Usporiadateľ je oprávnený súťažný príspevok upravovať či inak doň zasahovať, používať na vytvorenie ďalších diel, zaradiť do iného diela, to všetko platí aj pre názov či označenie súťažného príspevku.

 

Súťažiaci účasťou na súťaži vyhlasuje a zaručuje sa, že je jediným autorom ním zverejneného súťažného príspevku a že ním zverejnený súťažný príspevok neporušuje právne predpisy ani akékoľvek práva tretích osôb. Účastník berie na vedomie, že raz zverejnené súťažné príspevky sa môžu na internete šíriť mimo vôle Usporiadateľa a za také šírenie už Usporiadateľ nezodpovedá. Účastník zodpovedá Usporiadateľovi za ujmu vzniknutú v dôsledku nepravdivosti akéhokoľvek jeho vyhlásenia či záruky.

 

Informácie o spracovávaní osobných údajov

Účasťou na súťaži súhlasí účastník so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov, t. j. najmä mena, priezviska, adresy na sociálnej sieti Facebook, e-mailovej adresy, prípadne podoby účastníka zachytenej na profilovej fotografii a v rámci súťažného príspevku (ďalej len „údaje“) do databázy Usporiadateľa a s ich následným spracovaním, prípadne prostredníctvom sprostredkovateľa, s cieľom organizácie súťaže a zaslania výhry. Obdobie spracovania údajov je ohraničené trvaním súťaže (resp. jej vyhodnotením a doručením výhier) a následne jeden rok po doručení poslednej z výhier.

Usporiadateľ spracováva údaje účastníka v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“).

Poskytnutie údajov je podmienkou účasti na súťaži. Odvolaním súhlasu so spracovaním údajov do obdobia doručenia výhry účastníkovi má za následok vylúčenie zo súťaže a stratu nároku na výhru.

Údaje účastníkov budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe manuálnym spôsobom vlastnými zamestnancami Usporiadateľa, alebo, ak  poverí Usporiadateľ sprostredkovateľa, jeho zamestnancami. Usporiadateľ ako prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním údajov účastníkov tretí subjekt, tzv. sprostredkovateľa. Nebudú žiadni iní príjemcovia údajov účastníka a údaje nebudú odovzdávané do zahraničia.

Organizátor nie je prevádzkovateľom osobných údajov, v období konania súťaže a na účely jej vyhodnotenia má postavení sprostredkovateľa.

Údaje súťažiacich sú uchovávané na zabezpečených serveroch Usporiadateľa v IT systémoch v Českej republike.

Usporiadateľ sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť údajov súťažiacich. Aby Usporiadateľ zabránil neoprávnenému prístupu k nim alebo ich neoprávnenému zverejneniu, zaviedol vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré v rámci súťaže zhromažďuje.

Súťažiaci je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich údajov, o účele spracovania údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe automatizovaného spracovania, o sprostredkovateľoch, o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov. Usporiadateľ je povinný takú informáciu poskytnúť bez zbytočného odkladu. Za poskytnutie informácie môže Usporiadateľ požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie takej informácie.

 

Pokiaľ sa súťažiaci domnieva, že Usporiadateľ spracováva jeho nepresné údaje, má právo požadovať od Usporiadateľa, aby také údaje opravil.

 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním údajov má súťažiaci právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov Usporiadateľovi alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

 

Súťažiaci má ďalej právo na to, aby jeho údaje boli Usporiadateľom vymazané v prípade, že:

·         osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

·         súťažiaci vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie;

·         osobné údaje boli spracované protiprávne;

·         osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Spoločnosť vzťahuje;

·        osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

Súťažiaci má ďalej právo na prenositeľnosť údajov spočívajúcu v práve požadovať od Usporiadateľa osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré mu poskytol, v bežne čitateľnom formáte. Osobné údaje v takej forme môže súťažiaci odovzdať inému prevádzkovateľovi alebo požadovať ich odovzdanie od Usporiadateľa.

 

Ďalšie dôležité podmienky súťaže:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. Také rozhodnutie je účinné odo dňa jeho zverejnenia na Profile Usporiadateľa.

 

Vymáhanie účasti na súťaži či súťažných výhier súdnou cestou je vylúčené.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa než uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

 

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na Usporiadateľovi.

 

Právní vzťahy z týchto pravidiel vyplývajúce sa riadia právom Českej republiky.

 

V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

 

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook a nijako s ňou nesúvisí. Účastníci súťaže sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie Usporiadateľovi a nie sociálnej sieti Facebook.

 

Zapojením do súťaže berú účastníci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči spoločnosti Facebook, resp. že spoločnosť Facebook je od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodená.

 

Úplné pravidlá súťaže sú dostupné na Profile Usporiadateľa.

 

V Prahe dňa 31. 5. 2018

 

Kofola ČeskoSlovensko a.s.